компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть


ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоБухгалтерія 8 для України, редакція 1.2

 Програмний продукт "Бухгалтерія 8 для України" включає технологічну платформу "Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України". Правила ведення обліку налаштовано саме в конфігурації.

"Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"Бухгалтерія 8 для України" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. 

До складу "Бухгалтерії 8 для України" включений План рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" й типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко налаштувати.

Ведення обліку діяльності кількох організацій

За допомогою "Бухгалтерії 8 для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас "Бухгалтерія 8 для України" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання), тощо, а обов’язкову звітність формувати роздільно.


Функціональні можливості редакції 1.2

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичним роз'ясненнями щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки запасів при вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод FIFO);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі);
 • за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.

Для підтримки методу оцінки FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться облік по партіях. Різні методи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць виміру матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) ДК 011-96.

Облік на складі

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. У другому випадку оцінка ведеться в розрізі складів. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "Бухгалтерія для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбувається оприбуткування надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначена матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одна відповідальна особа; історія призначень відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як по складу, так і по матеріально відповідальній особі.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів, продукції або послуг є можливість виписувати рахунки на оплату, оформляти прибуткові накладні, акти виконаних робіт та податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Опціонально можливий облік в розрізі документів розрахунку.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за закупівельними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупців і постачальникам.

В "Бухгалтерія для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" тощо. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Реалізація підтримки реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у конфігурації "Бухгалтерія для України" не планується. Для підключення РРО рекомендується використовувати інші конфігурації в комплексі з "Бухгалтерією для України", або використовувати єдине інтегроване рішення "Управління торговим підприємством для України".
 

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як товарів, що прийняті на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу провести розрахунок комісійної винагороди та відобразити її утримання.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподаткування таких операцій та розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських та касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовано операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок та отримання готівки з розрахункового рахунку в касу, придбання та продажу іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Під час відображення платежів контрагентам є можливість автоматичного розбиття сум оплати на аванс та оплату погашення заборгованості. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсова різниця за кожною операцією розраховується автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або із зазначенням окремих розрахункових документів. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
 

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси". 

Для малоцінних активів автоматизовано такі операції: надходження, передача в експлуатацію та списання з експлуатації. Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовано облік операцій надходження, введення в експлуатацію, нарахування амортизації, модернізації, передачі, списання, інвентаризації. Існує можливість розподілення сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, є можливість застосування графіків нарахування амортизації.

Облік основного та допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, а також облік продукції, випущеної стороннім переробником з переданої йому в переробку сировини. Протягом місяця облік виготовленої готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість виготовленої продукції та наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, де є проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їх собівартості.
 

Облік непрямих витрат

Для непрямих витрат доступні такі бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виторг, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

Реалізована можливість розподілу непрямих витрат по номенклатурних групах продукції (послуг), згідно з П(С)БО 16 "Витрати". При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). При цьому в якості бази розподілу можуть виступати:

 • обсяг випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг у кількісному вираженні;
 • планова собівартість випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг;
 • сума витрат на оплату праці;
 • сума відображених матеріальних витрат;
 • сума всіх відображених прямих витрат;
 • сума, відображена за окремими статтями прямих витрат (список статей користувач складає на свій розсуд).

Облік заробітної плати та кадровий облік

В "Бухгалтерія для України" ведеться облік руху персоналу, включно з обліком працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм відповідно до українського законодавства.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, інших нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками до включно з виплатою зарплати і перерахуванням зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, по ЄСВ та інші).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

У програмі підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для ФОП.

Податковий облік податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

У конфігурації відповідно до вимог нової редакції розділу ІІІ ПКУ не ведеться податковий облік активів, доходів і витрат (за винятком необоротних активів).

Використання запасів і капітальних інвестицій в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях, визначається веденням обліку в розрізі податкових призначень ПДВ.

Податковий облік необоротних активів реалізований відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. На рахунках обліку ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку.

Податкова декларація з податку на прибуток формується за даними бухгалтерського обліку і у випадку ведення обліку різниць, об'єкт оподаткування коригується на різниці

Єдиний податок 

"Бухгалтерія для України" підтримує ведення спрощеної системи оподаткування як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб – підприємців (ФОП). Облік ведеться в розрізі статей декларації по єдиному податку.

Книга обліку доходів неплатників ПДВ та Книга обліку доходів і витрат для підприємців – платників ПДВ заповнюється автоматично даними зареєстрованих господарських операцій. Також реалізовано можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.
 

Облік ПДВ

У прикладному рішенні підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. Серед інших і ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов'язань. Визначення бази оподаткування виконується автоматично "на льоту" ("Простий облік ПДВ") або при закритті місяця ("Складний облік ПДВ").

"Бухгалтерія для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи, підтримує імпорт з системи "Звіт" і зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для забезпечення вимог електронного адміністрування ПДВ.

У конфігурації реалізовані форми податкових документів, що дозволяють вказувати коди і найменування одиниць виміру номенклатури відповідно до українського Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень, підтримується можливість зміни податкового призначення оприбуткованих запасів.

Операції закриття місяця

Автоматизовано регламентні операції, що виконуються в кінці місяця, зокрема переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші. Конфігурація містить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, що пов'язані з проведенням регламентних операцій закриття місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" тощо.

Для допомоги бухгалтеру у перевірці правильності внесених даних перед побудовою підсумкової звітності в прикладне рішення включено звіт "Технологічний аналіз бухгалтерського обліку" і набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" тощо.
 

Стандартні бухгалтерські звіти

"Бухгалтерія для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку (дозволяє формувати журнал ордер і відомість по рахунку), картка рахунку, аналіз рахунку, картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки.

При формуванні стандартних звітів доступна не тільки довільне групування по субконто (аналітичними розрізами плану рахунків), а також за реквізитами субконто та за періодами (день, тиждень, декада, місяць і т.д.).

У стандартні бухгалтерські звіти можна вивести додаткову інформацію. Наприклад, про об'єкти основних засобів (інвентарний номер, матеріально-відповідальна особа, місцезнаходження тощо); про нематеріальні активи (спосіб нарахування амортизації з бухгалтерського обліку, строк корисного використання з бухгалтерського та податкового обліку); про контрагентів – фізичних осіб, підрозділи організації; про фізичних осіб (контактна інформація, громадянство, паспортні дані, відомості про інвалідності).

Крім того, для деяких довідників і всіх документів можна додавати довільні реквізити в режимі користувача. Інформація в стандартних звітах може бути згрупована, відібрана або відсортована по цим додатковим реквізитам.

По будь-якому бухгалтерському рахунку можна отримати дані також і у вигляді діаграми, наприклад, для аналізу залишків невикористаних матеріалів.

Регламентована звітність

В "Бухгалтерію для України" включено обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання у контролюючі державні органи, включно з формами бухгалтерської звітності, податковими деклараціями, звітами для органів статистики та державних фондів. Конфігурація містить дві підсистеми звітності: традиційна (звіти у складі конфігурації) та інтегрований сервіс електронної звітності "Звіт".

В традиційній підсистемі регламентованої звітності для податкових звітів реалізовано експорт у формат, затверджений наказом ДФСУ (у файли з розширенням XML).

Сервіс "Звіт" надає можливість безпосередньо з "Бухгалтерії для України":

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок);
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти до контролюючих органів і отримати квитанції про доставку та оброку зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕЗ;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних;
 • отримувати інформацію про зареєстровані в Єдиному державному реєстрі податкових накладних вхідні податкові документи;
 • обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Інтеграція "Звіт" з "Бухгалтерією для України" дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів електронного сервісу в програмі.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності — традиційна підсистема або сервіс "Звіт".
 

Головному бухгалтеру

Рішення надає гнучкі можливості по налаштуванню облікової політики для кожної юридичної особи.

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Є можливість аналізу оборотів по розрахункових рахунках і касі в розрізі статей руху грошових коштів.

Керівнику

"Центр антикризового управління" (вкладка "Керівнику" в інтерфейсі в панелі функцій) дозволяє керівнику оперативно і в зручній формі одержувати дані про стан справ на підприємстві для прийняття управлінських рішень.

Доступні для аналізу наступні ключові показники:

 • Залишки коштів на розрахункових рахунках та в касі і суми грошових коштів, виданих підзвітним особам.
 • Динаміка надходження і витрати грошових коштів у розрізі статей руху грошових коштів.
 • Динаміка заборгованості покупців, у тому числі аналітика по простроченій заборгованості.
 • Заборгованість покупців за термінами боргу.
 • Показники заборгованості перед постачальниками.
 • Показники по продажах.
 • Прибуток / збиток.

Сервісні можливості редакції 1.2

"Бухгалтерія для України" також містить наступні сервісні можливості:

 • робота з розподіленими інформаційними базами (тільки у версії ПРОФ);
 • повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документах, довідниках і таке інше.). Пошук виконується з урахуванням морфології російської, української та англійської мов;
 • завантаження курсу валют з Інтернету;підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка і встановлення оновлень "Бухгалтерія для України" через Інтернет;
 • можливість використовувати на вибір російську або українську мову інтерфейсу користувача;
 • можливість вибрати варіант поставки з посібником користувача російською або українською мовою.

Для забезпечення додаткових можливостей аналізу всіх наявних в інформаційній базі даних прикладне рішення містить універсальні звіти, що дозволяють вивести у вигляді таблиці зокрема наповнення будь-якого довідника і дані документів.

Інтерфейс прикладного рішення містить робочий стіл з закладками, на якому, по кожній ділянці, відображена схема введення первинних документів. "Панель функцій" допомагає починаючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам — ефективніше виконувати щоденні завдання.
 

Засоби для швидкого освоєння

 • "Швидке освоєння" — вбудований електронний посібник, призначений для тих, хто тільки починає знайомитися з "Бухгалтерією для України".
 • "Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей.
 • Демонстраційна база з путівником дозволяє вивчити прикладне рішення на наскрізному прикладі.
 • "Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Версії

 • ПРОФ (постачається з редакцією 2.0)
 • Базова (постачається з редакцією 1.2)
 • Учбова (постачається з редакцією 1.2)

Базова и Учбова версії мають низку обмежень у порівнянні з наведеними вище функціональними можливостями ПРОФ версії.
© «ИМПУЛЬС-ИВЦ» (Україна), 2008-2016. Всі права захищені.